GHP คืออะไร ? เหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนชื่อเรียกจาก GMP เป็น GHP

GHP คืออะไร ? เหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนชื่อเรียกจาก GMP เป็น GHP

GHP คืออะไร ? เหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนชื่อเรียก

GHP คืออะไร ? ทำไมจึงต้องเปลี่ยนมาเรียกชื่อนี้ ? ในวงการผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร การทำงานตามหลัก GMP (Good Manufacturing Practices) เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ล่าสุดหลายหน่วยงานหรือองค์กรได้เริ่มเปลี่ยนไปใช้ GHP (Good Hygiene Practices) เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไม่ได้เพียงแค่มาจากการผลิตที่มี GMP เท่านั้น แต่ต้องมีการดูแล ควบคุมความสะอาด และความเป็นอันตรายจากจุดต้นทางจนถึงสิ้นสุดของการจัดจำหน่ายอีกด้วย 

GHP คืออะไร ? เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนชื่อเรียก

มาตรฐาน GHP คืออะไร ?

GMP และ GHP เป็นตัวย่อของคำว่า Good Manufacturing Practices และ Good Hygiene Practices ตามลำดับ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการผลิตอาหารที่ได้รับการยอมรับโดยสภาอาหารและยาในหลายประเทศ โดยทั่วไปแล้ว GMP คือข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภทที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ในขณะที่ GHP เป็นระบบพื้นฐานที่ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอาหารควรนำไปประยุกต์ใช้ แต่โดยรวมแล้วทั้งสองมาตรฐานนี้เป็นเอกสารคู่มือที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือการตรวจสอบและควบคุมการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ส่วนสาเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกคือในส่วนของทาง Codex ที่มีการกำหนดเครื่องหมายใหม่ขึ้นมา จากเดิมจะเรียกว่า ‘GMP Codex’ แต่ตอนนี้มีชื่อเรียกใหม่ว่า ‘GHP’ ส่วน อย. ไทย ยังเรียกว่า ‘GMP’ เหมือนเดิมนั่นเอง ซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนชื่อเนื่องจากทาง Codex ต้องการให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารมีการควบคุมการผลิตมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าหากสินค้าที่มีสัญลักษณ์มาตรฐาน GHP มีความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง

มาตรฐานโรงงานรับผลิต

โดยการเปลี่ยนจากตัว M มาเป็นตัว H ที่ย่อมาจากคำว่า ‘Hygiene’ ก็เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมถึงทุก ๆ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Food Chain ไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่การปลูกผัก กรรมวิธีในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ ไปจนถึงการขนส่ง แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างสูงสุด ซึ่งการใช้มาตรฐานนี้ ยังช่วยในการป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายและการเกิดปัญหาทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

นอกจากนี้ GHP ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอาหาร โดยจะต้องมีการควบคุมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีเชื้อโรคได้ ต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามขั้นตอนที่กำหนด โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการจึงจะได้รับเครื่องหมายการันตีนี้

GHP คืออะไร ? ข้อแตกต่างระหว่าง GMP 

GHP คืออะไร ? แตกต่างจาก GMP อย่างไร

 1. GMP หมายถึง “Good Manufacturing Practice” ซึ่งเป็นกลไกการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าทางยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดยมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค และมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 2. GHP หมายถึง “Good Hygiene Practice” ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อรักษาความสะอาดในการผลิตอาหาร โดยเน้นการป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยมีขั้นตอนการทำความสะอาด การเก็บรักษา และการจัดการเศษอาหารและขยะ ในการตรวจสอบนั้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสะอาดของสถานที่ผลิตและไม่ได้รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ทำให้มาตรฐานนี้จะเน้นการรักษาความสะอาดของสถานที่ผลิต แต่ไม่ได้ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรง

ดังนั้น มาตรฐานทั้งสองอย่างนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันโดยสรุปได้ว่า GMP เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ GHP เน้นความสะอาดของสถานที่ผลิตโดยการปฏิบัติตาม GMP จะเน้นที่การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยรวมถึงกระบวนการผลิต การควบคุมการเก็บรักษา การตรวจสอบสถานที่ผลิต และการทำการตรวจสอบตัวอย่างสินค้า และการติดตามผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตลอดระยะเวลาการใช้งาน การปฏิบัติตามชื่อเรียกใหม่นี้จะเน้นที่การควบคุมความสะอาดในการผลิต โดยรวมถึงการจัดการขยะ การล้างอุปกรณ์ การทำความสะอาดสถานที่ผลิต และการจัดการกับปัจจัยที่อาจเป็นแหล่งการติดเชื้อ เช่น การจัดการกับแมลง สัตว์ป่า และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เป็นต้น

ผลกระทบของการเปลี่ยนจาก GMP เป็น GHP ต่ออุตสาหกรรมอาหาร

โรงงานรับผลิตที่ได้มาตรฐาน

GMP (Good Manufacturing Practice) และ GHP (Good Hygiene Practice) เป็นมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย การเปลี่ยนชื่อมาตรฐาน อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารดังนี้

 • ต้นทุนการผลิต: การปฏิบัติตามมาตรฐาน GHP อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต เนื่องจากมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิม แต่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงขึ้น
 • การประกอบการ: การเปลี่ยนชื่ออาจส่งผลต่อการอบรมและการพัฒนาความรู้ของพนักงานและการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากตลาดและผู้บริโภค
 • การสื่อสารและการตลาด: อาจมีผลต่อการสื่อสารและการตลาด โดยส่งผลต่อการโปรโมตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งต้องเน้นการสื่อสารคุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยปฏิบัติตามมาตรฐานและการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต

โดยรวมแล้ว การเปลี่ยนชื่อจาก GMP เป็น GHP อาจมีผลต่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยอาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการประกอบการ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากตลาดและผู้บริโภคอย่างเหมาะสม

มาตรฐานการดำเนินงานของ GHP (Good Hygiene Practices)

GHP คือมาตรฐานอะไร?

GHP (Good Hygiene Practices) คือการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำความสะอาดและการป้องกันการแพร่เชื้อโรคซึ่งสำคัญในการปฏิบัติในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นขั้นตอนการดำเนินการหากผู้ประกอบการต้องการที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ความสะอาดและป้องกันการแพร่เชื้อโรค:
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ทำงาน โดยรวมถึงพื้นผิวเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้งาน
 • ตรวจสอบความสะอาดของสิ่งของที่นำเข้าเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้ามาในสถานที่ทำงาน
 1. การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม:
 • แยกปฏิบัติการออกเป็นโซนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นการใช้แผ่นกั้นเส้นทาง รวมถึงการกำหนดการใช้งานและทิศทางเคลื่อนที่ภายในโซน
 • บริหารจัดการเศษอาหารและสิ่งสกปรกให้เหมาะสม รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบให้เหมาะสม
 1. การควบคุมอุณหภูมิ:
 • ควบคุมอุณหภูมิของอาหารที่เป็นอันตรายเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค
 • ตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องปรุงอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิได้
 1. การบำบัดน้ำเสีย:
 • จัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดื่มและอื่นๆ
 • มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการใช้งาน
 1. การป้องกันแมลงและสัตว์:
 • มีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเข้ามาของแมลงและสัตว์
 • มีการจัดการขยะให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเข้ามาของแมลงและสัตว์
 1. การฝึกอบรมและการปฏิบัติ:
 • ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสม
 • สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยเชิญชวนพนักงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการ GHP เป็นการปฏิบัติที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นการอบรมและการฝึกปฏิบัติการมาตรฐานนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างถูกต้องและต่อเนื่องได้เสมอ

GHP คืออะไร ? อุปสรรคในการดำเนินการ

โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน

การดำเนินการขอใบรับรอง GHP อาจพบอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอ

การปฏิบัติตามมาตรฐานี้ ต้องอาศัยการเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจไม่มีการฝึกอบรมหรือการเข้าใจที่เพียงพอทำให้มีความเป็นไปได้ว่าพนักงานจะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง

 1. ขาดทรัพยากร

การดำเนินการต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น สารเคมี อุปกรณ์ทำความสะอาด และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และการขาดทรัพยากรทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ได้

 1. การปฏิบัติตาม GHP ที่ไม่สม่ำเสมอ

การปฏิบัติตามมาตรฐานต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากความผิดพลาดของพนักงาน หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้อง

 1. การตรวจสอบความสะอาดและคุณภาพของสารอาหาร

การตรวจสอบความสะอาดและคุณภาพของสารอาหารที่ใช้ในการผลิตสินค้า อาจเป็นเรื่องที่ลำบากและต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะในกรณีที่สารอาหารมีแหล่งที่มาจากพื้นที่ห่างไกล ซึ่งอาจทำให้สินค้าไม่สามารถผลิตให้ตรงตามมาตรฐานได้

 1. การฝึกอบรม

การฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะในการปฏิบัติตามมาตรฐานอาจไม่เพียงพอ หรือการฝึกอบรมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้พนักงานไม่มีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง

 1. ธรรมชาติ

ธรรมชาติของวัตถุดิบหรือสิ่งแวดล้อมบางอย่าง อาจทำให้มีความยากลำบากในการปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น การเก็บขยะในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้ามาของแมลงและสัตว์


สรุปแล้วการเปลี่ยนชื่อเรียกจาก GMP (Good Manufacturing Practices) เป็น GHP (Good Hygiene Practices) ได้เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดของการบริหารจัดการสุขอนามัยที่มุ่งเน้นในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย GHP มีการใช้งานในขั้นตอนการจัดการและจัดเก็บอาหารที่เหมาะสม และมีการสนับสนุนโดยนโยบายของรัฐในการสร้างคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการนำเสนอการบริหารจัดการสุขอนามัยในการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง : 

Last Updated on by รับผลิต ดอทคอม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save